پورشه از تعدیل کننده‌ی مغناطیسی در درب خودروها استفاده می‌کند

پورشه از تعدیل کننده‌ی مغناطیسی در درب خودروها استفاده می‌کند
پورشه از تعدیل کننده‌ی مغناطیسی در درب خودروها استفاده می‌کند

پورشه در مدل جدید پانامرا از تعدیل کننده‌های مغناطیسی در داخل درب‌ها استفاده خواهد کرد. 

پورشه از تعدیل کننده‌ی مغناطیسی در درب خودروها استفاده می‌کند

(image)

پورشه در مدل جدید پانامرا از تعدیل کننده‌های مغناطیسی در داخل درب‌ها استفاده خواهد کرد. 

پورشه از تعدیل کننده‌ی مغناطیسی در درب خودروها استفاده می‌کند

خبر جدید