حسگرهای اثر انگشت سینپتیکس با قابلیت اسکن از طریق شیشه نمایشگر

حسگرهای اثر انگشت سینپتیکس با قابلیت اسکن از طریق شیشه نمایشگر
حسگرهای اثر انگشت سینپتیکس با قابلیت اسکن از طریق شیشه نمایشگر

کمپانی سینپتیکس حسگرهای اثر انگشت جدیدی را معرفی کرد که امکان تشخیص اثر انگشت از زیر یک پوشش شیشه‌ای ضخیم را دارد.

حسگرهای اثر انگشت سینپتیکس با قابلیت اسکن از طریق شیشه نمایشگر

(image)

کمپانی سینپتیکس حسگرهای اثر انگشت جدیدی را معرفی کرد که امکان تشخیص اثر انگشت از زیر یک پوشش شیشه‌ای ضخیم را دارد.

حسگرهای اثر انگشت سینپتیکس با قابلیت اسکن از طریق شیشه نمایشگر