تصاویر عجیب از سیاره‌ ای فراخورشیدی که در نوع خود بی‌ سابقه است

تصاویر عجیب از سیاره‌ ای فراخورشیدی که در نوع خود بی‌ سابقه است
تصاویر عجیب از سیاره‌ ای فراخورشیدی که در نوع خود بی‌ سابقه است

در یک سیستم ستاره‌ای نزدیک به زمین اتفاق جالبی در جریان است و دانشمندان به تازگی به آن پی برده‌اند. دو سیاره‌ی پیرامون این ستاره با فاصله‌های مداری بسیار متفاوتی در حال گردشند. یکی از سیاره‌ها تنها طی چند ساعت مدارش را تکمیل می‌کند و دیگری برای این کار چندین هزار سال زمان نیاز دارد. در این گزارش به بررسی بیشتر موضوع می‌پردازیم.

تصاویر عجیب از سیاره‌ ای فراخورشیدی که در نوع خود بی‌ سابقه است

(image)

در یک سیستم ستاره‌ای نزدیک به زمین اتفاق جالبی در جریان است و دانشمندان به تازگی به آن پی برده‌اند. دو سیاره‌ی پیرامون این ستاره با فاصله‌های مداری بسیار متفاوتی در حال گردشند. یکی از سیاره‌ها تنها طی چند ساعت مدارش را تکمیل می‌کند و دیگری برای این کار چندین هزار سال زمان نیاز دارد. در این گزارش به بررسی بیشتر موضوع می‌پردازیم.

تصاویر عجیب از سیاره‌ ای فراخورشیدی که در نوع خود بی‌ سابقه است

موزیک سرا