TrackID™ v4.5.B.0.12 دانلود برنامه شناسایی اطلاعات موزیک ها و نام خواننده

TrackID™ v4.5.B.0.12 دانلود برنامه شناسایی اطلاعات موزیک ها و نام خواننده

TrackID™ 4.0.B.1.0

 با پشتیبانی کامل موزیک های ایرانی  اگر خاطرتان باشد و با ما همراه بوده باشید ، در پست های قبلی سایت نسخه های پولی دو نرم افزار Shazam Encore و SoundHound را معرفی کردیم که توسط آن ها قادر بودید یکی از کارهایی که شاید تا به امروز آرزویتان بوده و در عالم رویا به آن فکر […]

******************

TrackID™ v4.5.B.0.12 دانلود برنامه شناسایی اطلاعات موزیک ها و نام خواننده

(image)

 با پشتیبانی کامل موزیک های ایرانی  اگر خاطرتان باشد و با ما همراه بوده باشید ، در پست های قبلی سایت نسخه های پولی دو نرم افزار Shazam Encore و SoundHound را معرفی کردیم که توسط آن ها قادر بودید یکی از کارهایی که شاید تا به امروز آرزویتان بوده و در عالم رویا به آن فکر […]

******************

(image)
TrackID™ v4.5.B.0.12 دانلود برنامه شناسایی اطلاعات موزیک ها و نام خواننده