DNS چیست و چرا دیروز اینترنت از کار افتاد؟

DNS چیست و چرا دیروز اینترنت از کار افتاد؟
DNS چیست و چرا دیروز اینترنت از کار افتاد؟

بر اثر حمله‌ی عظیم در روز گذشته، بخش‌هایی از اینترنت برای مدتی از دسترس خارج شد.

DNS چیست و چرا دیروز اینترنت از کار افتاد؟

(image)

بر اثر حمله‌ی عظیم در روز گذشته، بخش‌هایی از اینترنت برای مدتی از دسترس خارج شد.

DNS چیست و چرا دیروز اینترنت از کار افتاد؟

تلگرام