مشخصات عمومی هواوی Y6p

مشخصات عمومی هواوی Y6p شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت) شبکه 3GHSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 شبکه 4G1, 2, 3,…

مشخصات عمومی هواوی Y5p

مشخصات عمومی هواوی Y5p شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت) شبکه 3GHSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 شبکه 4G1, 2, 3,…

مشخصات عمومی هواوی Y8s

مشخصات عمومی هواوی Y8s شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت) شبکه 3GHSDPA 850 / 900 / 2100 – JKM-LX2 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS)…

مشخصات عمومی هواوی MatePad T8

مشخصات عمومی هواوی MatePad T8 شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 شبکه 3GHSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – Kobe2-L03 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 – Kobe2-L09 شبکه 4G1,…

مشخصات عمومی هواوی P40 lite 5G

مشخصات عمومی هواوی P40 lite 5G شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 شبکه 3GHSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 شبکه 4G1, 2, 3, 4,…

مشخصات عمومی هواوی P Smart S

مشخصات عمومی هواوی P Smart S شبکه 2GGSM 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 شبکه 3GHSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 شبکه 4G1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 26,…

مشخصات عمومی هواوی Enjoy 20 Pro

مشخصات عمومی هواوی Enjoy 20 Pro شبکه 2GGSM 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 شبکه 3GHSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 شبکه 4GLTE (نامشخص) 5G Network1, 38, 41, 77, 78,…

مشخصات عمومی آنر 30 Pro+

مشخصات عمومی آنر 30 Pro+ شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 شبکه 3GHSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 شبکه 4G1, 2, 3, 4,…

مشخصات عمومی آنر 30

مشخصات عمومی آنر 30 شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 شبکه 3GHSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 شبکه 4G1, 2, 3, 4,…

مشخصات عمومی آنر 9S

مشخصات عمومی آنر 9S شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 شبکه 3GHSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 شبکه 4G1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38,…