۵۰ درصد گوشی های هوشمند در سه سال آینده به نمایشگر امولد مجهز می‌شوند

۵۰ درصد گوشی های هوشمند در سه سال آینده به نمایشگر امولد مجهز می‌شوند
۵۰ درصد گوشی های هوشمند در سه سال آینده به نمایشگر امولد مجهز می‌شوند

با توجه به نرخ رشد تعداد گوشی‌های هوشمند مجهز به نمایشگرهای امولد در سال ۲۰۱۷، تعداد این نوع گوشی‌ها در سه سال آینده احتمالا تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

۵۰ درصد گوشی های هوشمند در سه سال آینده به نمایشگر امولد مجهز می‌شوند

(image)

با توجه به نرخ رشد تعداد گوشی‌های هوشمند مجهز به نمایشگرهای امولد در سال ۲۰۱۷، تعداد این نوع گوشی‌ها در سه سال آینده احتمالا تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

۵۰ درصد گوشی های هوشمند در سه سال آینده به نمایشگر امولد مجهز می‌شوند