گوگل گوشی های هوشمند بیشتری را از پروژه Android One خود عرضه می کند

گوگل گوشی های هوشمند بیشتری را از پروژه Android One خود عرضه می کند

کمپانی گوگل در سال 2014 پروژه Android One خود را با هدف گسترش استفاده از گوشی های هوشمند در جهان، کلید زد.

گوگل گوشی های هوشمند بیشتری را از پروژه Android One خود عرضه می کند

(image)
کمپانی گوگل در سال 2014 پروژه Android One خود را با هدف گسترش استفاده از گوشی های هوشمند در جهان، کلید زد.
گوگل گوشی های هوشمند بیشتری را از پروژه Android One خود عرضه می کند