گوگل و عرضه دستگاهی برای هوشمند سازی لوازم خانگی

گوگل و عرضه دستگاهی برای هوشمند سازی لوازم خانگی

گوگل به تازگی کنفرانس I/O خود را برگزار نموده و در طی آن دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته است.

گوگل و عرضه دستگاهی برای هوشمند سازی لوازم خانگی

(image)
گوگل به تازگی کنفرانس I/O خود را برگزار نموده و در طی آن دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته است.
گوگل و عرضه دستگاهی برای هوشمند سازی لوازم خانگی