کریستال‌های زمان در صورت وجود می‌توانند تقارن فضازمان را نقض کنند

کریستال‌های زمان در صورت وجود می‌توانند تقارن فضازمان را نقض کنند
کریستال‌های زمان در صورت وجود می‌توانند تقارن فضازمان را نقض کنند

کریستال‌های زمان پدیده‌های فرضی هستند که برای اولین بار توسط فیزیکدان تئوری برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فرانک ویلچک در سال ۲۰۱۲ پیشنهاد شدند.

کریستال‌های زمان در صورت وجود می‌توانند تقارن فضازمان را نقض کنند

(image)

کریستال‌های زمان پدیده‌های فرضی هستند که برای اولین بار توسط فیزیکدان تئوری برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فرانک ویلچک در سال ۲۰۱۲ پیشنهاد شدند.

کریستال‌های زمان در صورت وجود می‌توانند تقارن فضازمان را نقض کنند

خبرگزاری مهر