کجارو: مدارهای زمانی جهانی بر چه اساسی تعیین شده اند؟

کجارو: مدارهای زمانی جهانی بر چه اساسی تعیین شده اند؟
کجارو: مدارهای زمانی جهانی بر چه اساسی تعیین شده اند؟

زمان مقوله‌ای بسیار پیچیده است. حتی بعضی از ریاضی‌دانان نیز آن را به درستی درک نمی‌کنند. زمان در کره‌ی زمین براساس نصف النهار مبدا یا نصف النهار گرینویچ (Greenwich) اندازه‌گیری می‌شود. در واقع این نصف النهار، خطی نامرئی است که جهان را به دو قسمت تقسیم می‌کند. این نقطه مدار صفر نام دارد. در ادامه متوجه می‌شویم که چرا جهان ۴۰ مدار زمانی متفاوت دارد؟ با همراه باشید.

کجارو: مدارهای زمانی جهانی بر چه اساسی تعیین شده اند؟

(image)

زمان مقوله‌ای بسیار پیچیده است. حتی بعضی از ریاضی‌دانان نیز آن را به درستی درک نمی‌کنند. زمان در کره‌ی زمین براساس نصف النهار مبدا یا نصف النهار گرینویچ (Greenwich) اندازه‌گیری می‌شود. در واقع این نصف النهار، خطی نامرئی است که جهان را به دو قسمت تقسیم می‌کند. این نقطه مدار صفر نام دارد. در ادامه متوجه می‌شویم که چرا جهان ۴۰ مدار زمانی متفاوت دارد؟ با همراه باشید.

کجارو: مدارهای زمانی جهانی بر چه اساسی تعیین شده اند؟

میهن دانلود