چگونه مغز انسان رویدادهای جدید را بدون حذف اطلاعات قبلی ذخیره می کند؟

چگونه مغز انسان رویدادهای جدید را بدون حذف اطلاعات قبلی ذخیره می کند؟
چگونه مغز انسان رویدادهای جدید را بدون حذف اطلاعات قبلی ذخیره می کند؟

با وجود حجم عظیم اتفاقات جدید چرا خاطرات گذشته از ذهن پاک نمی‌شوند و چرا ظرفیت مغز ما پر نمی شود.

چگونه مغز انسان رویدادهای جدید را بدون حذف اطلاعات قبلی ذخیره می کند؟

(image)

با وجود حجم عظیم اتفاقات جدید چرا خاطرات گذشته از ذهن پاک نمی‌شوند و چرا ظرفیت مغز ما پر نمی شود.

چگونه مغز انسان رویدادهای جدید را بدون حذف اطلاعات قبلی ذخیره می کند؟

فستیوال فیلم