چرا نمی‌توانیم تمرکز کنیم

چرا نمی‌توانیم تمرکز کنیم
چرا نمی‌توانیم تمرکز کنیم

متمرکز ماندن ارتباط چندانی با عزم راسخ ندارد. عادت‌های زندگی مدرن بیشتر از هر چیز مانع  لذت بردن از تمرکز می‌شوند.

چرا نمی‌توانیم تمرکز کنیم

(image)

متمرکز ماندن ارتباط چندانی با عزم راسخ ندارد. عادت‌های زندگی مدرن بیشتر از هر چیز مانع  لذت بردن از تمرکز می‌شوند.

چرا نمی‌توانیم تمرکز کنیم