پژو صاحب سه جایگاه نخست رالی داکار 2017 شد

پژو صاحب سه جایگاه نخست رالی داکار 2017 شد
پژو صاحب سه جایگاه نخست رالی داکار 2017 شد

 با 3008 DKR جدید، خود را به‌عنوان پادشاه مسلم رالی داکار ۲۰۱۷ ثابت کرد. این خودروی قوی و زمخت سه جایگاه نخست مسیر دشوار ۹۰۰۰ کیلومتری  گذرنده از پاراگوئه، بولیوی و آرژانتین را به دست آورد.

پژو صاحب سه جایگاه نخست رالی داکار 2017 شد

(image)

 با 3008 DKR جدید، خود را به‌عنوان پادشاه مسلم رالی داکار ۲۰۱۷ ثابت کرد. این خودروی قوی و زمخت سه جایگاه نخست مسیر دشوار ۹۰۰۰ کیلومتری  گذرنده از پاراگوئه، بولیوی و آرژانتین را به دست آورد.

پژو صاحب سه جایگاه نخست رالی داکار 2017 شد