پروژه‌های عکاسی: نمایش فاصله‌ طبقاتی در نمای هوایی

پروژه‌های عکاسی: نمایش فاصله‌ طبقاتی در نمای هوایی
پروژه‌های عکاسی: نمایش فاصله‌ طبقاتی در نمای هوایی

، جذابیت و زیبایی دیگری به دنیای عکاسی بخشید. جلوه و نمایی متفاوت از مناظر پیرامون‌مان که به شیوه‌ای نوین بیننده را مسحور و مفتون کرد. اما این فاصله گرفتن از زمین، علاوه بر نمایشی سحرانگیز، مناظر ناخوشایند و زشتی را نیز به ما نشان می‌دهد.

پروژه‌های عکاسی: نمایش فاصله‌ طبقاتی در نمای هوایی

(image)

، جذابیت و زیبایی دیگری به دنیای عکاسی بخشید. جلوه و نمایی متفاوت از مناظر پیرامون‌مان که به شیوه‌ای نوین بیننده را مسحور و مفتون کرد. اما این فاصله گرفتن از زمین، علاوه بر نمایشی سحرانگیز، مناظر ناخوشایند و زشتی را نیز به ما نشان می‌دهد.

پروژه‌های عکاسی: نمایش فاصله‌ طبقاتی در نمای هوایی

باران فیلم