پرورش مغز برای تبدیل شدن به یک کارآفرین

پرورش مغز برای تبدیل شدن به یک کارآفرین
پرورش مغز برای تبدیل شدن به یک کارآفرین

کارآفرینی یک شغل نیست بلکه بخشی از هویت شما است. برای کارآفرین شدن باید ریسک‌پذیر و دارای ایده‌های جدید باشید. به ‌عبارت دیگر، باید ذهن خود را با طرز تفکر جدید پرورش دهید.

پرورش مغز برای تبدیل شدن به یک کارآفرین

(image)

کارآفرینی یک شغل نیست بلکه بخشی از هویت شما است. برای کارآفرین شدن باید ریسک‌پذیر و دارای ایده‌های جدید باشید. به ‌عبارت دیگر، باید ذهن خود را با طرز تفکر جدید پرورش دهید.

پرورش مغز برای تبدیل شدن به یک کارآفرین