وزیر ارتباطات: افزایش تعرفه تلفن برای تامین هزینه‌ های مخابرات است

وزیر ارتباطات: افزایش تعرفه تلفن برای تامین هزینه‌ های مخابرات است
وزیر ارتباطات: افزایش تعرفه تلفن برای تامین هزینه‌ های مخابرات است

استفاده نکردن از تلفن ثابت برای شرکت مخابرات هزینه دارد، بر این اساس در حمایت از شرکت مخابرات، وزیر ارتباطات اعلام کرد که به منظور تامین هزینه نگهداری شامل پرسنل و کابل، تعرفه‌ی تلفن افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات: افزایش تعرفه تلفن برای تامین هزینه‌ های مخابرات است

(image)

استفاده نکردن از تلفن ثابت برای شرکت مخابرات هزینه دارد، بر این اساس در حمایت از شرکت مخابرات، وزیر ارتباطات اعلام کرد که به منظور تامین هزینه نگهداری شامل پرسنل و کابل، تعرفه‌ی تلفن افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات: افزایش تعرفه تلفن برای تامین هزینه‌ های مخابرات است

wolrd press news