وبسایت کاخ سفید صفحه مرتبط با تغییرات اقلیمی را حذف کرد

وبسایت کاخ سفید صفحه مرتبط با تغییرات اقلیمی را حذف کرد
وبسایت کاخ سفید صفحه مرتبط با تغییرات اقلیمی را حذف کرد

تمام محتوای وبسایت دولت اوباما به عنوان بخشی از پروسه‌ انتقال قدرت، آرشیو و حذف شدند.

وبسایت کاخ سفید صفحه مرتبط با تغییرات اقلیمی را حذف کرد

(image)

تمام محتوای وبسایت دولت اوباما به عنوان بخشی از پروسه‌ انتقال قدرت، آرشیو و حذف شدند.

وبسایت کاخ سفید صفحه مرتبط با تغییرات اقلیمی را حذف کرد