هفته نامه ویدیویی ۴۳: از تاریخ برگزاری کنفرانس E3 مایکروسافت تا تاریخ عرضه ریمستر Crash

هفته نامه ویدیویی ۴۳: از تاریخ برگزاری کنفرانس E3 مایکروسافت تا تاریخ عرضه ریمستر Crash
هفته نامه ویدیویی ۴۳: از تاریخ برگزاری کنفرانس E3 مایکروسافت تا تاریخ عرضه ریمستر Crash

در چهل و سومین، به تاریخ برگزاری کنفرانس مایکروسافت در E3 2017 و تاریخ انتشار ریمستر بازی Crash می‌پردازیم.

هفته نامه ویدیویی ۴۳: از تاریخ برگزاری کنفرانس E3 مایکروسافت تا تاریخ عرضه ریمستر Crash

(image)

در چهل و سومین، به تاریخ برگزاری کنفرانس مایکروسافت در E3 2017 و تاریخ انتشار ریمستر بازی Crash می‌پردازیم.

هفته نامه ویدیویی ۴۳: از تاریخ برگزاری کنفرانس E3 مایکروسافت تا تاریخ عرضه ریمستر Crash