هایلایت ۲۰۱: ناسا یک گام دیگر به کشف حیات فرازمینی نزدیک تر شد

هایلایت ۲۰۱: ناسا یک گام دیگر به کشف حیات فرازمینی نزدیک تر شد
هایلایت ۲۰۱: ناسا یک گام دیگر به کشف حیات فرازمینی نزدیک تر شد

ناسا با استفاده از تلسکوپ فضایی اسپیتزِر موفق به شناسایی ستاره‌ای شده است که هفت سیاره‌ی زمین مانند به دور آن می‌چرخند.

هایلایت ۲۰۱: ناسا یک گام دیگر به کشف حیات فرازمینی نزدیک تر شد

(image)

ناسا با استفاده از تلسکوپ فضایی اسپیتزِر موفق به شناسایی ستاره‌ای شده است که هفت سیاره‌ی زمین مانند به دور آن می‌چرخند.

هایلایت ۲۰۱: ناسا یک گام دیگر به کشف حیات فرازمینی نزدیک تر شد