نوجوان هندی برای انداختن سلفی با کلت، خود را به کشتن داد!

نوجوان هندی برای انداختن سلفی با کلت، خود را به کشتن داد!

از زمانی که تب انداختن عکس سلفی همه گیر شده، تعدادی گزارش مبنی بر مرگ در حین انداختن سلفی نیز گزارش شده است.

نوجوان هندی برای انداختن سلفی با کلت، خود را به کشتن داد!

(image)
از زمانی که تب انداختن عکس سلفی همه گیر شده، تعدادی گزارش مبنی بر مرگ در حین انداختن سلفی نیز گزارش شده است.
نوجوان هندی برای انداختن سلفی با کلت، خود را به کشتن داد!