نوبل پزشکی ۲۰۱۶ به دانشمند ژاپنی رسید

نوبل پزشکی ۲۰۱۶ به دانشمند ژاپنی رسید
نوبل پزشکی ۲۰۱۶ به دانشمند ژاپنی رسید

دانشمند ژاپنی به خاطر کار روی فرایند بازیافت سلول‌های بدن برنده‌ی نوبل پزشکی سال ۲۰۱۶ شد.

نوبل پزشکی ۲۰۱۶ به دانشمند ژاپنی رسید

(image)

دانشمند ژاپنی به خاطر کار روی فرایند بازیافت سلول‌های بدن برنده‌ی نوبل پزشکی سال ۲۰۱۶ شد.

نوبل پزشکی ۲۰۱۶ به دانشمند ژاپنی رسید

دانلود سرا