نبرد کاراکترها: کریتوس در برابر گرالت – مرحله یک هشتم پایانی

نبرد کاراکترها: کریتوس در برابر گرالت – مرحله یک هشتم پایانی
نبرد کاراکترها: کریتوس در برابر گرالت - مرحله یک هشتم پایانی

در هفتمین نبرد مرحله یک هشتم پایانی، کریتوس در مقابل گرالت قرار گرفته است.

نبرد کاراکترها: کریتوس در برابر گرالت – مرحله یک هشتم پایانی

(image)

در هفتمین نبرد مرحله یک هشتم پایانی، کریتوس در مقابل گرالت قرار گرفته است.

نبرد کاراکترها: کریتوس در برابر گرالت – مرحله یک هشتم پایانی