مغز چگونه گفتار و وقایع آینده را پیش بینی می کند

مغز چگونه گفتار و وقایع آینده را پیش بینی می کند
مغز چگونه گفتار و وقایع آینده را پیش بینی می کند

دانشمندان در مطالعه‌ی جدید خود توانسته‌اند نحوه‌ی عملکرد مغز در پیش‌بینی سخن گفتن را شناسایی کنند.

مغز چگونه گفتار و وقایع آینده را پیش بینی می کند

(image)

دانشمندان در مطالعه‌ی جدید خود توانسته‌اند نحوه‌ی عملکرد مغز در پیش‌بینی سخن گفتن را شناسایی کنند.

مغز چگونه گفتار و وقایع آینده را پیش بینی می کند