معاملات دولتی الکترونیکی و شفاف می‌شوند

معاملات دولتی الکترونیکی و شفاف می‌شوند
معاملات دولتی الکترونیکی و شفاف می‌شوند

به گفته‌ی معاون سازمان فناوری اطلاعات، در راستای دولت الکترونیک تمام معاملات دولتی، الکترونیکی می‌شوند.

معاملات دولتی الکترونیکی و شفاف می‌شوند

(image)

به گفته‌ی معاون سازمان فناوری اطلاعات، در راستای دولت الکترونیک تمام معاملات دولتی، الکترونیکی می‌شوند.

معاملات دولتی الکترونیکی و شفاف می‌شوند