مدیر سابق فاکسکان متهم به سرقت و فروش ۵۷۰۰ دستگاه آیفون شد

مدیر سابق فاکسکان متهم به سرقت و فروش ۵۷۰۰ دستگاه آیفون شد
مدیر سابق فاکسکان متهم به سرقت و فروش ۵۷۰۰ دستگاه آیفون شد

یکی از مدیران سابق شرکت متهم به سرقت و فروش ۵۷۰۰ دستگاه به مبلغ ۱.۵ میلیون دلار شده است.

مدیر سابق فاکسکان متهم به سرقت و فروش ۵۷۰۰ دستگاه آیفون شد

(image)

یکی از مدیران سابق شرکت متهم به سرقت و فروش ۵۷۰۰ دستگاه به مبلغ ۱.۵ میلیون دلار شده است.

مدیر سابق فاکسکان متهم به سرقت و فروش ۵۷۰۰ دستگاه آیفون شد