فیلم فروشنده در بین ۹ نامزد اولیه اسکار قرار گرفت

فیلم فروشنده در بین ۹ نامزد اولیه اسکار قرار گرفت
فیلم فروشنده در بین ۹ نامزد اولیه اسکار قرار گرفت

فیلم اصغر فرهادی در آستانه نامزد شدن برای بهترین فیلم خارجی زبان اسکار ۲۰۱۷ قرار گرفت.

فیلم فروشنده در بین ۹ نامزد اولیه اسکار قرار گرفت

(image)

فیلم اصغر فرهادی در آستانه نامزد شدن برای بهترین فیلم خارجی زبان اسکار ۲۰۱۷ قرار گرفت.

فیلم فروشنده در بین ۹ نامزد اولیه اسکار قرار گرفت