فیلتر شدن سرویس لایو اینستاگرام در روز انتخابات به دستور قضایی صحت دارد؟

فیلتر شدن سرویس لایو اینستاگرام در روز انتخابات به دستور قضایی صحت دارد؟
فیلتر شدن سرویس لایو اینستاگرام در روز انتخابات به دستور قضایی صحت دارد؟

برخی از شایعات در مورد فیلتر شدن بخش لایو اینستاگرام در روزهای پایانی تبلیغات و روز انتخابات منتشر شده است. آیا این شایعات صحت دارند؟

فیلتر شدن سرویس لایو اینستاگرام در روز انتخابات به دستور قضایی صحت دارد؟

(image)

برخی از شایعات در مورد فیلتر شدن بخش لایو اینستاگرام در روزهای پایانی تبلیغات و روز انتخابات منتشر شده است. آیا این شایعات صحت دارند؟

فیلتر شدن سرویس لایو اینستاگرام در روز انتخابات به دستور قضایی صحت دارد؟