فیسبوک از الگوریتم فیلترینگ اخبار جعلی در آلمان رونمایی کرد

فیسبوک از الگوریتم فیلترینگ اخبار جعلی در آلمان رونمایی کرد
فیسبوک از الگوریتم فیلترینگ اخبار جعلی در آلمان رونمایی کرد

فیسبوک در آستانه انتخابات مهم آلمان قصد دارد سرویس چک کردن و فیلترینگ اخبار جعلی را در این کشور اجرا کند.

فیسبوک از الگوریتم فیلترینگ اخبار جعلی در آلمان رونمایی کرد

(image)

فیسبوک در آستانه انتخابات مهم آلمان قصد دارد سرویس چک کردن و فیلترینگ اخبار جعلی را در این کشور اجرا کند.

فیسبوک از الگوریتم فیلترینگ اخبار جعلی در آلمان رونمایی کرد