فروش کلی و جهانی گوشی های هوشمند در سال 2016 هم کاهش می یابد

فروش کلی و جهانی گوشی های هوشمند در سال 2016 هم کاهش می یابد

کمپانی تحقیقات بازار گارتنر، به تازگی پیش بینی و گزارش خود را در مورد میزان فروش کلی گوشی های هوشمند در جهان در سال 2016، منتشر نموده است.

فروش کلی و جهانی گوشی های هوشمند در سال 2016 هم کاهش می یابد

(image)
کمپانی تحقیقات بازار گارتنر، به تازگی پیش بینی و گزارش خود را در مورد میزان فروش کلی گوشی های هوشمند در جهان در سال 2016، منتشر نموده است.
فروش کلی و جهانی گوشی های هوشمند در سال 2016 هم کاهش می یابد