عناصر گرانبهای زمین حاصل یک برخورد بزرگ فضایی هستند

عناصر گرانبهای زمین حاصل یک برخورد بزرگ فضایی هستند
عناصر گرانبهای زمین حاصل یک برخورد بزرگ فضایی هستند

گفته می‌شود که یک برخورد عظیم در زمان‌های بسیار دور، مواد معدنی ارزشمند را به کره‌ی زمین اضافه کره است.

عناصر گرانبهای زمین حاصل یک برخورد بزرگ فضایی هستند

(image)

گفته می‌شود که یک برخورد عظیم در زمان‌های بسیار دور، مواد معدنی ارزشمند را به کره‌ی زمین اضافه کره است.

عناصر گرانبهای زمین حاصل یک برخورد بزرگ فضایی هستند

ورزش و زندگی