علت طاعون بزرگ لندن مشخص شد

علت طاعون بزرگ لندن مشخص شد
علت طاعون بزرگ لندن مشخص شد

دانشمندان توانستند ژنوم پاتوژن یرسینیا پستیس را بازسازی کنند؛ پاتوژنی که مسئول طاعون بزرگ لندن است.

علت طاعون بزرگ لندن مشخص شد

(image)

دانشمندان توانستند ژنوم پاتوژن یرسینیا پستیس را بازسازی کنند؛ پاتوژنی که مسئول طاعون بزرگ لندن است.

علت طاعون بزرگ لندن مشخص شد