شناسایی ارتباط جدید بین جهش‌ های ژنتیکی و افزایش خطر سرطان

شناسایی ارتباط جدید بین جهش‌ های ژنتیکی و افزایش خطر سرطان
شناسایی ارتباط جدید بین جهش‌ های ژنتیکی و افزایش خطر سرطان

دانشمندان به وجود یک ارتباط جدید بین جهش‌های ژنی خاص در بدن و خطر ابتلا به سرطان، حتی در ژن‌هایی که تنها به مقدار کمی با بیماری مورد نظر مرتبط باشند، پی برده‌اند. با زومیت همراه باشید.

شناسایی ارتباط جدید بین جهش‌ های ژنتیکی و افزایش خطر سرطان

(image)

دانشمندان به وجود یک ارتباط جدید بین جهش‌های ژنی خاص در بدن و خطر ابتلا به سرطان، حتی در ژن‌هایی که تنها به مقدار کمی با بیماری مورد نظر مرتبط باشند، پی برده‌اند. با زومیت همراه باشید.

شناسایی ارتباط جدید بین جهش‌ های ژنتیکی و افزایش خطر سرطان

باران فیلم