شبکه های عصبی قدرت خود را مدیون فیزیک هستند

شبکه های عصبی قدرت خود را مدیون فیزیک هستند
شبکه های عصبی قدرت خود را مدیون فیزیک هستند

شبکه‌ی عصبی مدلی کامپیوتری است که در ساخت آن از ارتباط نورون‌های مغزی الگوبرداری شده است. محققان قدرت این مدل را وابسته به فیزیک می‌دانند.

شبکه های عصبی قدرت خود را مدیون فیزیک هستند

(image)

شبکه‌ی عصبی مدلی کامپیوتری است که در ساخت آن از ارتباط نورون‌های مغزی الگوبرداری شده است. محققان قدرت این مدل را وابسته به فیزیک می‌دانند.

شبکه های عصبی قدرت خود را مدیون فیزیک هستند

عکس های داغ جدید