سونی نیز به جمع تولیدکنندگان بازی های موبایل می پیوندد

سونی نیز به جمع تولیدکنندگان بازی های موبایل می پیوندد

گوشی های هوشمند و تبلت ها هر روز قدرتمند تر شده و بیشتر از قبل در دسترس خواهند بود.

سونی نیز به جمع تولیدکنندگان بازی های موبایل می پیوندد

(image)
گوشی های هوشمند و تبلت ها هر روز قدرتمند تر شده و بیشتر از قبل در دسترس خواهند بود.
سونی نیز به جمع تولیدکنندگان بازی های موبایل می پیوندد