سهامداران هارمن با واگذاری این کمپانی به سامسونگ در ازای ۸ میلیارد دلار موافقت کردند

سهامداران هارمن با واگذاری این کمپانی به سامسونگ در ازای ۸ میلیارد دلار موافقت کردند
سهامداران هارمن با واگذاری این کمپانی به سامسونگ در ازای ۸ میلیارد دلار موافقت کردند

پس از حرف و حدیث‌های بسیار، به سامسونگ رأی مثبت دادند.

سهامداران هارمن با واگذاری این کمپانی به سامسونگ در ازای ۸ میلیارد دلار موافقت کردند

(image)

پس از حرف و حدیث‌های بسیار، به سامسونگ رأی مثبت دادند.

سهامداران هارمن با واگذاری این کمپانی به سامسونگ در ازای ۸ میلیارد دلار موافقت کردند