سنگ فضایی کوچک، خرج بزرگی روی دست سازمان فضایی اروپا گذاشت

سنگ فضایی کوچک، خرج بزرگی روی دست سازمان فضایی اروپا گذاشت

سنگ فضایی

سنگ فضایی کوچکی در برخورد با یکی از بال‌های خورشیدی ماهواره سنتینل-1 آ (Sentinel-1A) سازمان فضایی اروپا باعث به وجود آمدن حفره 40 سانتی متری روی آن شده و خرج بزرگی روی دست سازمان فضایی اروپا گذاشت است. ماه گذشته در ماهواره سنتینل-1 آ (Sentinel-1A) مقداری کاهش انرژی مشاهده شد و بلافاصله با دوربین‌های روی ماهواره، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سنگ فضایی کوچک، خرج بزرگی روی دست سازمان فضایی اروپا گذاشت

(image)

سنگ فضایی کوچکی در برخورد با یکی از بال‌های خورشیدی ماهواره سنتینل-1 آ (Sentinel-1A) سازمان فضایی اروپا باعث به وجود آمدن حفره 40 سانتی متری روی آن شده و خرج بزرگی روی دست سازمان فضایی اروپا گذاشت است. ماه گذشته در ماهواره سنتینل-1 آ (Sentinel-1A) مقداری کاهش انرژی مشاهده شد و بلافاصله با دوربین‌های روی ماهواره، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سنگ فضایی کوچک، خرج بزرگی روی دست سازمان فضایی اروپا گذاشت

فیلم سریال آهنگ