سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید

در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد، سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت، و نهایتاً به تصویب رسید.

در این بخش برای موضوع تعرفه ها و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات به منظور مبارزه با انحصارطلبی و جنگ قیمت ها، تمهیدات لازم اتخاذ شد.

در همین راستا، شبکه ملی اطلاعات باید به گونه ای مدیریت گردد تا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی تحت چارچوب های تعیین شده اقدام به سرمایه گذاری می کنند، بازگشت سرمایه مناسبی داشته باشند، ضمن اینکه ارتباطات داخلی نیز با تعرفه ارزان تر و کیفیت بهتر به دست مصرف کننده برسد.

در ادامه این نشست، بر لزوم ارائه خدمات مناسب برای تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله دستیابی به خدمات الکترونیک دولتی، خدمات بخش سلامت، تجارت و آموزش الکترونیک و تعیین تعرفه هایی متناسب با توان مالی هر منطقه تأکید شد.

گفتنیست شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی کشور، ارتباط میان تمامی بخش ها را از طریق یک شبکه هسته فراهم خواهد ساخت.

The post appeared first on .

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید