سرد کردن الکترون‌ ها تا دمایی نزدیک به صفر مطلق در آزمایشگاه و بررسی نتایج آن

سرد کردن الکترون‌ ها تا دمایی نزدیک به صفر مطلق در آزمایشگاه و بررسی نتایج آن
سرد کردن الکترون‌ ها تا دمایی نزدیک به صفر مطلق در آزمایشگاه و بررسی نتایج آن

در یک آزمایش جدید، الکترون‌ها تا دمای نزدیک صفر مطلق سرد شدند و ویژگی‌های کوانتومی آن‌ها در این دما نمایان شد.

سرد کردن الکترون‌ ها تا دمایی نزدیک به صفر مطلق در آزمایشگاه و بررسی نتایج آن

(image)

در یک آزمایش جدید، الکترون‌ها تا دمای نزدیک صفر مطلق سرد شدند و ویژگی‌های کوانتومی آن‌ها در این دما نمایان شد.

سرد کردن الکترون‌ ها تا دمایی نزدیک به صفر مطلق در آزمایشگاه و بررسی نتایج آن

دانلود برنامه ایمو