سامسونگ ۲۶ گزارش غیرواقعی از انفجار گلکسی نوت 7 دریافت کرده است

سامسونگ ۲۶ گزارش غیرواقعی از انفجار گلکسی نوت 7 دریافت کرده است
سامسونگ ۲۶ گزارش غیرواقعی از انفجار گلکسی نوت 7 دریافت کرده است

اعلام کرده که ۲۶ گزارش ساختگی از انفجار گلکسی نوت ۷ در ۱۵ کشور دریافت کرده است.

سامسونگ ۲۶ گزارش غیرواقعی از انفجار گلکسی نوت 7 دریافت کرده است

(image)

اعلام کرده که ۲۶ گزارش ساختگی از انفجار گلکسی نوت ۷ در ۱۵ کشور دریافت کرده است.

سامسونگ ۲۶ گزارش غیرواقعی از انفجار گلکسی نوت 7 دریافت کرده است

آلرژی و تغذیه