ساعت اندروید جدید شرکت New Balance با تمرکز بر فعالیت های سلامتی معرفی شد

ساعت اندروید جدید شرکت New Balance با تمرکز بر فعالیت های سلامتی معرفی شد
ساعت اندروید جدید شرکت New Balance با تمرکز بر فعالیت های سلامتی معرفی شد

شرکت نیوبالانس که در زمینه‌ی تولید لوازم مرتبط با حوزه‌ی سلامت و ورزش فعالیت دارد، در نمایشگاه از جدید اندروید خود رونمایی کرد.

ساعت اندروید جدید شرکت New Balance با تمرکز بر فعالیت های سلامتی معرفی شد

(image)

شرکت نیوبالانس که در زمینه‌ی تولید لوازم مرتبط با حوزه‌ی سلامت و ورزش فعالیت دارد، در نمایشگاه از جدید اندروید خود رونمایی کرد.

ساعت اندروید جدید شرکت New Balance با تمرکز بر فعالیت های سلامتی معرفی شد