ساخت نمایشگر خودترمیم برای گوشی‌ هوشمند

ساخت نمایشگر خودترمیم برای گوشی‌ هوشمند
ساخت نمایشگر خودترمیم برای گوشی‌ هوشمند

دانشمندان ماده‌ای تولید کرده‌اند که در صورت استفاده در گوشی‌ هوشمند، می‌تواند خش و شکستگی خود را ترمیم کند.

ساخت نمایشگر خودترمیم برای گوشی‌ هوشمند

(image)

دانشمندان ماده‌ای تولید کرده‌اند که در صورت استفاده در گوشی‌ هوشمند، می‌تواند خش و شکستگی خود را ترمیم کند.

ساخت نمایشگر خودترمیم برای گوشی‌ هوشمند