زومکست: نگاهی به اسکار 2017

زومکست: نگاهی به اسکار 2017
زومکست: نگاهی به اسکار 2017

دیروز صبح مراسم اسکار 2017 برگزار شد و ما در جدیدترین قسمت زوم‌کست، مروری بر این مراسم،‌ حواشی آن و برنده شدن دومین اسکار اصغر فرهادی خواهیم داشت.

زومکست: نگاهی به اسکار 2017

(image)

دیروز صبح مراسم اسکار 2017 برگزار شد و ما در جدیدترین قسمت زوم‌کست، مروری بر این مراسم،‌ حواشی آن و برنده شدن دومین اسکار اصغر فرهادی خواهیم داشت.

زومکست: نگاهی به اسکار 2017