دستکاری ژنتیکی DNA و ایجاد شکل جدیدی از حیات

دستکاری ژنتیکی DNA و ایجاد شکل جدیدی از حیات
دستکاری ژنتیکی DNA و ایجاد شکل جدیدی از حیات

دانشمندان موفق به اعمال نخستین فرایند مهندسی ژنتیک روی ارگانیزمی نیمه‌ترکیبی شده‌اند.

دستکاری ژنتیکی DNA و ایجاد شکل جدیدی از حیات

(image)

دانشمندان موفق به اعمال نخستین فرایند مهندسی ژنتیک روی ارگانیزمی نیمه‌ترکیبی شده‌اند.

دستکاری ژنتیکی DNA و ایجاد شکل جدیدی از حیات