درآمد عمومی دولت در قبض‌های موبایل به چه معنا است

درآمد عمومی دولت در قبض‌های موبایل به چه معنا است
درآمد عمومی دولت در قبض‌های موبایل به چه معنا است

بخش درآمد عمومی دولت که در قبض‌های همراه اول ثبت می‌شود، به چه معنا است و در کجا خرج می‌شود؟

درآمد عمومی دولت در قبض‌های موبایل به چه معنا است

(image)

بخش درآمد عمومی دولت که در قبض‌های همراه اول ثبت می‌شود، به چه معنا است و در کجا خرج می‌شود؟

درآمد عمومی دولت در قبض‌های موبایل به چه معنا است