دایملر از توسعه‌ی یک سیستم انقلابی برای پرداخت عوارض کامیون‌ها خبر داد

دایملر از توسعه‌ی یک سیستم انقلابی برای پرداخت عوارض کامیون‌ها خبر داد
دایملر از توسعه‌ی یک سیستم انقلابی برای پرداخت عوارض کامیون‌ها خبر داد

پرداخت عوارض خودروها می‌تواند سبب بروز ترافیک‌های طولانی و شدید در جاده‌ها شود، از این رو پرداخت عوارض الکترونیکی سعی دارد تا جای روش‌های سنتی گذشته را بگیرد.

دایملر از توسعه‌ی یک سیستم انقلابی برای پرداخت عوارض کامیون‌ها خبر داد

(image)

پرداخت عوارض خودروها می‌تواند سبب بروز ترافیک‌های طولانی و شدید در جاده‌ها شود، از این رو پرداخت عوارض الکترونیکی سعی دارد تا جای روش‌های سنتی گذشته را بگیرد.

دایملر از توسعه‌ی یک سیستم انقلابی برای پرداخت عوارض کامیون‌ها خبر داد

فیلم خارجی 2016