دانشمندان موفق به تولید انبوه خون مصنوعی شدند

دانشمندان موفق به تولید انبوه خون مصنوعی شدند
دانشمندان موفق به تولید انبوه خون مصنوعی شدند

محققان توانسته‌اند با روشی جدید، مشکل محدودیت در تولید گلبول‌های قرمز خون را برطرف کنند که درنتیجه امکان تهیه‌ی خون برای افراد با گروه‌های خونی نادر مهیا می‌شود.

دانشمندان موفق به تولید انبوه خون مصنوعی شدند

(image)

محققان توانسته‌اند با روشی جدید، مشکل محدودیت در تولید گلبول‌های قرمز خون را برطرف کنند که درنتیجه امکان تهیه‌ی خون برای افراد با گروه‌های خونی نادر مهیا می‌شود.

دانشمندان موفق به تولید انبوه خون مصنوعی شدند