داستان درگیری‌ مخابرات و شاتل بر سر ارائه‌ تلفن ثابت

داستان درگیری‌ مخابرات و شاتل بر سر ارائه‌ تلفن ثابت
داستان درگیری‌ مخابرات و شاتل بر سر ارائه‌ تلفن ثابت

شرکت مخابرات ایران، ارتباط سرویس تلفن ثابت شاتل را قطع کرد تا از به‌وجود آمدن رقیب در بخش تلفن ثابت جلوگیری کند.

داستان درگیری‌ مخابرات و شاتل بر سر ارائه‌ تلفن ثابت

(image)

شرکت مخابرات ایران، ارتباط سرویس تلفن ثابت شاتل را قطع کرد تا از به‌وجود آمدن رقیب در بخش تلفن ثابت جلوگیری کند.

داستان درگیری‌ مخابرات و شاتل بر سر ارائه‌ تلفن ثابت