جهرمی: قطع اینترنت در شبکه ملی اطلاعات کذب و ابزار سیاسی برخی از افراد است

جهرمی: قطع اینترنت در شبکه ملی اطلاعات کذب و ابزار سیاسی برخی از افراد است
جهرمی: قطع اینترنت در شبکه ملی اطلاعات کذب و ابزار سیاسی برخی از افراد است

معاون وزیر ارتباطات ضمن رد کردن قطع ارتباط با اینترنت در شبکه ملی اطلاعات، بیان این موضوع را ابزار سیاسی برخی افراد خواند.

جهرمی: قطع اینترنت در شبکه ملی اطلاعات کذب و ابزار سیاسی برخی از افراد است

(image)

معاون وزیر ارتباطات ضمن رد کردن قطع ارتباط با اینترنت در شبکه ملی اطلاعات، بیان این موضوع را ابزار سیاسی برخی افراد خواند.

جهرمی: قطع اینترنت در شبکه ملی اطلاعات کذب و ابزار سیاسی برخی از افراد است