تماشا کنید: چه مدت طول می‌کشد تا از مرکز زمین عبور کنید؟

تماشا کنید: چه مدت طول می‌کشد تا از مرکز زمین عبور کنید؟
تماشا کنید: چه مدت طول می‌کشد تا از مرکز زمین عبور کنید؟

اگر سوالات علمی را بخواهیم بخش‌بندی کنیم به سوالاتی می‌رسیم که جذابیت دانستن آنها از بار علمی که به همراه دارند بیشتر است، مانند دانستن اینکه اگر حفره‌ای از مرکز زمین عبور کرده باشد و شما به داخل آن بیفتید چقدر طول می‌کشد تا از سر دیگر این حفره خارج شوید؟ با همراه شوید.

تماشا کنید: چه مدت طول می‌کشد تا از مرکز زمین عبور کنید؟

(image)

اگر سوالات علمی را بخواهیم بخش‌بندی کنیم به سوالاتی می‌رسیم که جذابیت دانستن آنها از بار علمی که به همراه دارند بیشتر است، مانند دانستن اینکه اگر حفره‌ای از مرکز زمین عبور کرده باشد و شما به داخل آن بیفتید چقدر طول می‌کشد تا از سر دیگر این حفره خارج شوید؟ با همراه شوید.

تماشا کنید: چه مدت طول می‌کشد تا از مرکز زمین عبور کنید؟

خبر جدید